ابداعات تکنولوژیکی

تکنولوژی تصفیه

*تکنولوژی تولید روغن سفید بهداشتی

*تکنولوژی تولید سوخت از روغن سوخته

* تکنولوژی تولید محصولات روان کننده و دیگر محصولات روغن

*تکنولوژی کاهش انتشارات مضر و صرفه جویی در انرژی

تکنولوژی مهندسی مصرف

*تکنولوژی امنیت

*تکنولوژی مبتنی بر حمایت از محیط زیست

*تکنولوژی عملیاتی تجهیزات با چرخه زندگی بلند مدت

*تکنولوژی ذخیره و انتقال روغن

*تکنولوژی اتوماسیون ابزاری

*تکنولوژی تولید تجهیزات اصلی