چشم اندازها و ارزش ها

چشم اندازها و ارزش های پتروکیان
چشم اندازها و ارزش های پتروکیان

چشم انداز :

شرکت طرح گستر پتروکیان به دنبال ایفای نقش مهم و حیاتی در صنعت روغن معدنی سفید بهداشتی، پاسخگویی به نیازهای بازار و رقابت با محصولات وارداتی می باشد.

ارزش ها :

کار گروهی: شرکت طرح گستر پتروکیان همواره بر روی کار گروهی جهت ایجاد و ارائه فرصتهای یادگیری فراوان، حمایت از اهداف و پیشرفت تک تک اعضا و کارکنان به عنوان یک گروه جهت کاهش استرس، تحویل به موقع  تعهدات و رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان گرامی متمرکز بوده و می باشد.

بهبود و پیشرفت دائمی :

شرکت طرح گستر پتروکیان همواره در تلاش برای بهبود شرکت و دستیابی به نتایجی فراتر از انتظارات مشتریان و  ارائه راه حل های جدید و کاربردی برای چالش ها و نیازهای احتمالی شرکت و مشتریان بوده و می باشد.

تمامیت و یکپارچگی :

یکی از مهمترین شعارهای شرکت طرح گستر پتروکیان صداقت با خود و مشتریان به منظور تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است. تعهد و پایبندی به مفاد قراردادها از جانب شرکت و مشتریان، تشویق فرهنگ عدم تحمل هرگونه فساد و فریب سرلوحه ارزش های این شرکت و مدیریت آن می باشد.

تمرکز تجاری :

از لحاظ تجاری شرکت طرح گستر پتروکیان متمرکز بر ایجاد روابط پربازده مبتنی بر همکاری، اعتمادسازی و کسب سود بیشتر با شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی، مشتریان خارجی و جامعه است.

وظایف اجتماعی :

اهداف شرکت طرح گستر پتروکیان در زمینه وظایف اجتماعی به شرح زیر می باشد :

  • ایجاد و ساخت محیط کاری تمیز، ایمن و سالم
  • حمایت از استخدام و به کارگیری جوانان
  • جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور
  • حمایت از طرح ها و ابداعات در جهت افزایش آگاهی اجتماعی